Privatlivspolitik for medlemskab af TV’s Digitale Brugerpanel

Følg

Senest opdateret:


TV 2 - MEDLEMSKAB AF TV 2'S DIGITALE BRUGERPANEL

TV 2 Danmark A/S (”TV 2”) ønsker at etablere et digitalt brugerpanel med henblik på at teste TV2’s digitale produktportefølje samt andre relaterede testaktiviteter

Denne privatlivspolitik indeholder information, som TV 2 efter lovgivningen skal give dig om behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit medlemskab af TV2’s digitale brugerpanel.

 

1. Personoplysninger og formål

TV 2 er dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne.

Vi behandler oplysninger om:

 • dine kontaktoplysninger (mail, telefonnummer), din alder (aldersgruppe), køn, anvendte enhed, deltagelseshistorik, type af PLAY abonnement.
 • dine besvarelser m.m. i forhold til testaktiviteten.
 • Oplysninger om din interaktion med de forskellige digitale produkter

Formålene med behandlingen er

 • At varetage den løbende dialog med brugerpanelet.
 • At forbedre TV 2’s teknologiske løsninger samt brugeroplevelsen på tværs af TV 2’s digitale tjenester og/eller til udvikling af helt nye tiltag og tjenester.
 • At udarbejde præsentationer af testresultaterne til intern brug.
 • At opfylde databeskyttelseslovgivning og varetage legitime interesser, f.eks. dokumentationspligt, overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og lovgrundlaget for behandlingen samt iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
 • Potentielt undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til registrerede og myndigheder, håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre, behandling som er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder samt håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter

 

2. Kilder

Personoplysninger indsamles fra dig direkte i form af din besvarelse af spørgeskemaet fra den digitale invitation til brugerpanelet, dine besvarelser i eventuelle efterfølgende interviews, samt ved, at vi registrerer oplysninger om din interaktion med de digitale produkter der testes.

Interviews kan ske både digitalt, telefonisk eller ved fysiske møder, hvor der kan ske optagelse af interviewet med billede og lyd.

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen ved, at du ikke giver oplysningerne, er, at du ikke kan deltage i TV 2s digitale brugerpanel.

Det er frivilligt, om du ønsker at give samtykke til at deltage i TV 2s Digitale brugerpanel og du er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde samtykket, uden at det påvirker lovligheden af indsamling og behandling og videregivelse forud for tilbagekaldelsen af samtykket.

 

3. Lovgrundlag

Vores lovgrundlag for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke

 

4. Videregivelse af dine personoplysninger

Personoplysninger (navn og e-mail) kan blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Huuray A/S • Carl Jacobsens Vej 16, opgang 11, 2. sal, 2500 Valby • CVR nr: 33948786

TV 2 videregiver kun personoplysninger til tredjepart, såfremt dette er nødvendigt for, at der kan fremsendes en præmie/gavekort. Personoplysningerne vil kun blive anvendt af tredjeparten i forbindelse med fremsendelsen og kan således ikke bruges til andre formål.

Derudover kan personoplysninger videregives, såfremt TV 2 er pålagt dette i henhold til lovgivning eller offentlig myndigheders forlangende. 

 

5. Overførsel af personoplysninger til databehandlere

Vi benytter en række databehandlere som behandler og/eller opbevarer personoplysningerne for os. Vores databehandlere er på nuværende tidspunkt:

 • Vores leverandører af IT-systemer og andre IT-leverandører

6. Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

Vi overfører på nuværende tidspunkt ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS, men forbeholder os at overføre personoplysninger til tredjelande fremover.

 

7. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål. De enkelte interviews og besvarelser slettes/anonymiseres dog senest efter 6 måneder.

 

8. Dine rettigheder

Du har – på lovgivningens betingelser – disse rettigheder:

 • Retten til indsigt i personoplysninger
 • Retten til at få ændret ukorrekte eller ufuldstændige personoplysninger
 • Retten til at blive glemt
 • Retten til at få begrænset behandling af personoplysninger
 • Retten til dataportabilitet (ved behandling af elektroniske personoplysninger, hvor lovgrundlaget er samtykke eller kontrakt, er der ret til at få personoplysninger afgivet af dig overført i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format)
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne (ved behandling baseret på legitime interesser)
 • Retten til at trække samtykke tilbage

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

 

Ret til indsigelse

Du har ret til - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor lovgrundlaget er legitime interesser. TV 2 må derefter ikke længere behandle eller videregive personoplysningerne, medmindre TV 2 påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

9. Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at udnytte dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os:

TV 2 DANMARK A/S, CVR 10413494, Rugaardsvej 25, 5100 Odense C

Telefonnr.: 89 88 12 12

E-mailadresse: kundeservice@tv2.dk

 

Drevet af Zendesk