Privatlivspolitik for juridisk afdeling og kommunikationsafdelingen i TV 2 Danmark A/S

Følg

Senest opdateret:


Version: april 2024

Denne privatlivspolitik gælder for sagsbehandling og rådgivning mv. i juridisk afdeling og kommunikationsafdelingen i TV 2 Danmark A/S (”TV 2”), hvor TV 2 som dataansvarlig behandler personoplysninger om forskellige registrerede, jf. nedenfor.

Du kan være omfattet af flere kategorier nedenfor.

1. Kategorier af personoplysninger og formål

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger til følgende formål:

Kategorier af registrerede

Kategorier af personoplysninger

Formål

Kontaktpersoner (ansatte/konsulenter) hos samarbejdspartnere, herunder reklamebureauer, mediebureauer eller annoncører, og personer der deltager i og medvirkende i produktionen

Navn, firma, stilling, branche, fødselsdato og arbejdskontaktoplysninger (telefonnummer og e-mailadresse).

Personnummer (i visse tilfælde), hvor TV 2 har indberetnings- eller skatteindeholdelsespligt.

Indgå kontrakter og løbende varetagelse af kontakt, planlægning og samarbejde, herunder fakturering mv.

Kontakt til leverandøren i forbindelse med løsning af opgaver for TV 2.

Indgå kontrakter samt løbende varetagelse af samarbejdet og planlægning, herunder afregning mv.

Planlægning af lancering og medieomtale af programmer, arrangering af interviews, brief i forbindelse med PR-arbejde samt udsendelse af info-mails.

Kontakt i forbindelse med løbende sagsbehandling/rådgivning.

Indberetning og indeholdelse af skat.

Medarbejdere og konsulenter hos produktionsselskaber og øvrige personer, der arbejder på eller medvirker i produktioner til TV 2 for produktionsselskaber

Navn, stilling, hvilken produktion den pågældende arbejder på, løn og tillæg, sociale omkostninger, telefon, bredbånd, avis, forplejning, ansættelsesperiode(r) og udlæg til f.eks. frokost eller taxa, i forbindelse med produktionen

 

TV 2s økonomiske kontrol som følge af det kontraktuelle grundlag med produktionsselskabet. 

Rettighedshavere, inkl. manuskriptforfattere, instruktører, medvirkende, børn (i få tilfælde)

Navn og kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, e-mailadresse), honorarer, 

Personnummer

Løbende kontakt til rettighedshavere med henblik på at cleare rettigheder i relation til produktionen, herunder udbetaling af royalties/honorar og indberetning og indbetaling til SKAT mv. samt løbende korrespondance om udnyttelse af programmer.

Borgere 

Navn og e-mailadresse (muligvis telefonnummer og adresse hvis oplyst af borgeren).

Løbende sagsbehandling, evt. på baggrund af henvendelser fra borgere.

Ansatte hos TV 2 Regionerne

Navn, enhed og arbejdskontaktoplysninger (telefonnummer og e-mailadresse), ansættelseskontrakt, ansættelsesdato mv.

Oplysninger om uregelmæssigheder, tvister, helbredsoplysninger og andre oplysninger som led i ansættelsessager.

Løbende juridisk rådgivning til TV 2 Regionerne, herunder om ansættelsesforhold, og varetagelse af kontakt i den forbindelse.

 

 

Ansøgere og tilbudsgivere (kontaktpersoner og ledelsesmedlemmer, f.eks. bestyrelsen, direktionen, tilsynsrådet)

Navn, firma og arbejdskontaktoplysninger (telefonnummer og e-mailadresse).

Oplysninger om strafbare forhold (kun ledelsesmedlemmer f.eks. bestyrelsen, direktionen, tilsynsrådet).

EU-udbudssager og opfyldelse af gældende lovgivning i denne forbindelse, herunder forpligtelsen til at udelukke potentielle kriminelle handlinger efter udbudslovens § 135. 

Pressen (herunder journalister)

Navn, firma og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mailadresse)

Registrering af brug af systemer

Oprette login til pressesitet med henblik på medieomtale af nye programmer mv., og for at holde løbende kontakt med pressen i forbindelse med kommunikation, planlægning af interviews og medieomtale, PR-arbejde, kommunikation med pressen, mv. 

Modtagere af nyhedsbreve

Navn, e-mailadresse samt sektor.

Administrere og fremsende nyhedsbreve fra TV 2, sikre relevans, tracke læsning mv. som beskrevet ved tilmelding.

Medlemmer af Brugerrådet

Navn og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail)

Helbredsoplysninger (handicap)

Holde løbende kontakt og sikre løbende dialog med relevante handicaporganisationer om tilgængelighedsarbejdet via et brugerråd

Opfylde TV 2’s retlige forpligtelse til at sikre samarbejde i Brugerrådet

TV 2 behandler oplysninger om handicap for at sikre diversitet og en bred repræsentation (retlig forpligtelse); sikre dialog om målgruppespecifikke tilgængelighedstiltag (f.eks. tegnsprogstolkning til døve, synstolkning til blinde) og til brug for godkendelse af afholdte omkostninger til tolkebistand ifm. brugerrådsmøder.

Politikere og medarbejdere i Kulturministeriet

Navn, firma, arbejdskontaktoplysninger (telefonnummer og e-mailadresse).

Politisk tilhørsforhold for politikere.

Sikre løbende kontakt.

Advokater og revisorer 

Navn, firma, arbejdskontaktoplysninger (telefonnummer og e-mailadresse).

Løbende juridisk rådgivning, sagshåndtering og revision mv.

Løbende kontakt til leverandører og modparters repræsentanter.

Øvrigt

Alle personoplysninger ovenfor

Vi behandler desuden personoplysningerne til disse formål:

Overholdelse af gældende databeskyttelseslovgivning og andre legitime interesser, f.eks. dokumentationspligt, overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen, iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder, håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre, behandling er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder, håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter, samt i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af salg af virksomheden.

2. Kilder

Personoplysningerne indsamles primært fra dig selv eller fra din arbejdsgiver. Nogle gange modtager vi personoplysninger om dig fra andre, herunder samarbejdspartnere, leverandører eller producenter f.eks. om medvirkende eller rettighedshavere med henblik på betaling af royalties/honorarer mv. I nogle tilfælde indsamler vi oplysninger om dig fra tredjepartshjemmesider, f.eks. Google, LinkedIn eller Facebook.

3. Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne ovenfor er følgende:

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Kontaktpersoner (ansatte/konsulenter) hos samarbejdspartnere, herunder reklamebureauer, mediebureauer eller annoncører, og personer der deltager i og medvirkende i produktionen

Det juridiske grundlag er TV 2’s legitime interesser i at kunne varetage kontakten til leverandører, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1) (f), jf. databeskyttelsesloven § 6. 

Hvor samarbejdspartneren er en fysisk person, er det juridiske grundlag tillige indgåelse og opfyldelse af kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1) (b), jf. databeskyttelseslovens § 6.

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger på medvirkende i produktionen og i andet kampagnemateriale er kontraktopfyldelse samt legitime interesser i at holde løbende kontakt samt arrangere interviews, omtale mv., jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b) og (f), jf. databeskyttelseslovens § 6.

Medarbejdere og konsulenter hos produktionsselskaber og øvrige personer, der arbejder på eller medvirker i produktioner til TV 2 for produktionsselskaber

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger på medarbejdere og konsulenter hos produktionsselskaber er TV 2’s legitime interesser i dels at foretage budgetlægning for produktionen sammen med produktionsselskabet og i dels at foretage økonomisk kontrol af budgettet og projektets realiserede omkostninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1) (f), jf. databeskyttelseslovens § 6.

 

Personoplysninger og personnummer på rettighedshavere samt andre personer, der modtager honorar for deltagelse i kampagnemateriale

I visse tilfælde behandler TV 2 personoplysninger, herunder personnummer i forbindelse med udbetaling af royalties og honorar samt til indberetning til SKAT, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 eller nr. 2, samt skattelovgivning, herunder f.eks. kildeskattelovens § 65 c om royalty, skattekontrollovens § 7 og 7A om indberetning af bl.a. A- og B-indkomst og indkomstregisterlovens § 3. Behandlingen sker tillige for at opfylde vores aftale, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b), jf. databeskyttelseslovens § 6. 

Borgere

TV 2 behandler personoplysninger om borgere på baggrund af legitime interesser i at kunne besvare henvendelser fra borgerne, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1) (f), jf. databeskyttelseslovens § 6. 

Juridisk rådgivning til TV 2 Regionerne

TV 2 behandler personoplysninger på bl.a. ansatte hos TV 2 Regionerne i forbindelse med juridisk rådgivning til TV 2 Regionerne. Behandlingen sker med henblik på efterlevelse af lovgivning eller en arbejdsretlig forpligtelse, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 1 (f.eks. § 2 a i lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, kollektive overenskomster, arbejdsmiljølovgivningen eller sygedagpengeloven mv.) eller for at forfølge en legitim interesse, jf. databeskyttelseslovens § 12; eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(b) og (f).

Udbudssager

TV 2 behandler personoplysninger på ansøgere og tilbudsgivere for at opfylde vores retlige forpligtelse og gældende lovgivning om EU-udbud, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1) (c) og art. 10, jf. tilbuds- og udbudslovgivningen og TV 2’s legitime interesse i at varetage kontakten til udbudsgiver og relevante tredjeparter, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1) (f), jf. databeskyttelseslovens § 6.

Øvrige

TV 2 behandler personoplysninger, herunder navn, kontaktoplysninger, firma (hvis relevant) mv. for at kunne opfylde vores kontrakt, på baggrund af vores legitime interesser i at holde løbende kontakt, foretage afregning eller betale fakturaer, for at yde juridisk rådgivning, sagsbehandling og varetagelse af vores juridiske interesser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1) (b) og (f), jf. databeskyttelseslovens § 6. 

TV 2 behandler desuden personoplysninger for at overholde vores forpligtelser efter lovgivningen, f.eks. bogføringsloven, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1) (c). 

Pressen og journalister

Det juridiske grundlag er kontraktopfyldelse samt TV 2’s legitime interesser i at give pressen adgang til pressesite, til at søge informationer og downloade billeder mv. i pressesitet, samt holde løbende kontakt mv., jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1) (b) og (f), jf. databeskyttelseslovens § 6.

Modtagere af nyhedsbreve

Det juridiske grundlag er legitime interesser i at sende nyhedsbreve til personer, som har tilmeldt sig nyhedsbreve, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1) (f). 

Medlemmer af Brugerrådet

Det juridiske grundlag for at behandle navn og kontaktoplysninger er TV 2’s retlige forpligtelse til at sikre løbende dialog med relevante handicaporganisationer om tilgængelighedsarbejdet via et brugerråd, jf. § 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 444 af 8. maj 2018, jf. ”Tilladelse af 15. december 2014 til TV 2 Danmark A/S til at udøve public service-programvirksomhed” og TV 2’s legitime interesser i at overholde denne lovgivning, jf. art. 6(1)(f) og 9(2)(b) i databeskyttelsesforordningen jf. § 6 og 7 i databeskyttelsesloven.

Politikere og medarbejdere i ministerier

TV 2 behandler navn og kontaktoplysninger for at varetage løbende kontakt med politikere og medarbejdere i ministerier, særligt Kulturministeriet, og TV 2’s legitime interesser i at overholde denne lovgivning, jf. art. 6(1)(f) i databeskyttelsesforordningen, jf. § 6 i databeskyttelsesloven.

Revisorer og advokater 

TV 2 behandler også personoplysninger for at varetage kontakten til revisorer og vores legitime interesse deri, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f), jf. databeskyttelseslovens § 6.

Øvrige

TV 2 behandler desuden personoplysningerne for at overholde vores forpligtelser efter f.eks. bogføringsloven, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1) (c) og de legitime interesser, der er oplistet til sidst under ”Øvrigt” ovenfor, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1) (f).

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne enten for at kunne indgå en kontrakt med os eller frivilligt (f.eks. nyhedsbreve). Når du skal indgå en kontrakt med os, er du forpligtet til at give os oplysningerne for, at vi kan opfylde kontrakten, holde løbende kontakt og fakturere for vores ydelser mv. Konsekvensen af ikke at give os oplysningerne vil være, at vi formentlig ikke kan indgå eller opfylde kontrakten eller, at vi har brug for at få oplyst en anden kontaktperson.

Du giver os frivilligt dine personoplysninger som led i borgerhenvendelser eller andre forespørgsler. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne er, at vi ikke kan besvare din henvendelse.

Fsva. markedsføring, herunder nyhedsbreve, er du ikke forpligtet til at give os dine personoplysninger. Konsekvensen vil dog være, at du ikke kan modtage markedsføring og nyhedsbreve fra os.

I visse tilfælde er du forpligtet i henhold til lovgivningen til at give os visse personoplysninger, herunder oplysninger i forbindelse med EU-udbudssager eller dit personnummer, hvis vi skal foretage indberetninger og indbetalinger til SKAT.

4. Videregivelse af personoplysningerne og juridisk grundlag herfor

Det juridiske grundlag for videregivelse af personoplysningerne

Videregivelse til SKAT

(f.eks. rettighedshavere, medvirkende og nøglepersoner i produktionen)

Hvis du modtager betaling, honorar, royalties eller anden form for vederlag, har vi pligt til at indberette til SKAT i hvilke tilfælde vi vil videregive dine personoplysninger, herunder personnummer til SKAT, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 eller nr. 2 samt skattelovgivning, herunder f.eks. kildeskattelovens § 65 c om royalty, skattekontrollovens § 7 og 7A om indberetning af bl.a. A- og B-indkomst og indkomstregisterlovens § 3. 

Videregivelse til banker og fagforbund.

(f.eks. rettighedshavere, medvirkende og nøglepersoner i produktionen)

Vi videregiver dine personoplysninger til banker og fagforbund for at opfylde vores aftale om betaling og fakturering, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b). 

 

Videregivelse til pressen (medvirkende og pressen)

Vi videregiver (udveksler) navn, e-mailadresse og telefonnummer på medvirkende og pressen til hinanden for at skabe kontakt med henblik på interviews, jf. vores legitime interesser i at arrangere interviews og medieomtale af nye programmer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).

Videregivelse til samarbejdspartnere

Vi videregiver (udveksler) navn, e-mailadresse og telefonnummer på kontaktpersoner hos samarbejdspartnere/leverandører til andre af vores samarbejdspartnere med henblik på, at disse kan indgå et muligt samarbejde, jf. vores samarbejdspartneres og leverandørers interesser i at kunne indgå nye samarbejder, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).

Alle

Advokater og revisorer 

TV 2 videregiver navn, firma, arbejdskontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail) for at kunne varetage vores juridiske interesser og opfylde vores retlige forpligtelse til at udarbejde regnskab/foretage revision og stille oplysninger til rådighed for revisionen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c) og (f), jf. selskabslovens § 133, jf. § 3 i lov om TV 2 Danmark A/S.

Alle

Politiet eller andre offentlige myndigheder (udover ovenfor nævnte)

Det juridiske grundlag for videregivelse til politiet eller andre offentlige myndigheder er TV 2’s eller tredjeparters legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f) og art. 10, jf. databeskyttelseslovens § 8. De legitime interesser er retten til at varetage juridiske interesser.

5. Samtykke

I de tilfælde hvor vores indsamling, behandling og videregivelse er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du tilbagekalder samtykket, vil tilbagekaldelsen dog ikke påvirke indsamlingen, behandlingen og/eller videregivelsen forud for tilbagekaldelse af samtykket.

6. Overførsel af personoplysninger til databehandlere

Vi benytter en række databehandlere, som behandler og/eller opbevarer personoplysningerne for os. Vores databehandlere er på nuværende tidspunkt:

  • IT-leverandører, herunder hosting-leverandører og IT-konsulenter

7. Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

Vi anvender de leverandører, som vi har vurderet bedst kan hjælpe os, og nogle af dem behandler personoplysninger i lande uden for EU/EØS. Visse leverandører er beliggende i lande, der er godkendt af EU Kommissionen som såkaldte sikre tredjelande, dvs. lande der beskytter dine data på omtrent samme niveau som tilfældet er indenfor EU/EØS. Du kan læse mere om hvilke lande, der er sikre tredjelande, på EU Kommissionens hjemmeside her.

Andre leverandører vil være beliggende i usikre tredjelande udenfor EU/EØS. Når vi overfører data til disse er det juridiske grundlag typisk EU Kommissionens standardaftale “Standard Contractual Clauses”. Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog via EU Kommissionens hjemmeside (her). Overførsler til USA kan baseres på EU-U.S. Data Privacy Framework, såfremt modtageren af data er certificeret i henhold til denne ordning, ligesom overførsler i særlige situationer også kan ske på basis af andre overførselsgrundlag oplistet i GDPR Artikel 46, f.eks. modtagerens godkendte ”Binding Corporate Rules” (BCR/BVR). Du kan kontakte os, hvis du ønsker at modtage en kopi af det overførselsgrundlag, der er anvendt.

8. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, og så længe det er nødvendigt af hensyn til forældelsesregler for civil- og strafferetlige krav eller opfyldelse af lovkrav, f.eks. 5 år efter bogføringsloven eller 3 år for almindelige civilretlige krav.

9. Dine rettigheder

Du har – med den gældende persondatalovgivnings begrænsninger - følgende rettigheder:

  • Retten til indsigt i personoplysninger
  • Retten til at få ændret ukorrekte oplysninger
  • Retten til at blive glemt
  • Retten til at få begrænset oplysninger
  • Retten til dataportabilitet (ved behandling baseret på samtykke eller kontrakt)
  • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne (ved behandling baseret på legitime interesser, eller når formålet er direkte markedsføring) (se nedenfor)
  • Retten til at trække samtykket tilbage.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Ret til indsigelse – legitime interesser

Du har ret til - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er legitime interesser efter artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR, som angivet ovenfor. TV 2 må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre TV 2 påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Ret til indsigelse - markedsføring

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

10. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, herunder hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte TV 2:

TV 2 DANMARK A/S
Rugaardsvej 25
5100 Odense C

Telefonnr.: 89 88 12 12

E-mailadresse: kundeservice@tv2.dk

Drevet af Zendesk