Privatlivspolitik for juridisk afdeling og kommunikationsafdelingen i TV 2 Danmark A/S

Følg

Senest opdateret:


Denne privatlivspolitik gælder for sagsbehandling og rådgivning mv. i juridisk afdeling, direktionssekretariatet og for kommunikationsafdelingen i TV 2 Danmark A/S (”TV 2”), hvor TV 2 som dataansvarlig behandler personoplysninger om forskellige registrerede, jf. nedenfor.

 1. Kategorier af personoplysninger og formål

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger til følgende formål:2. Kilder

Personoplysningerne indsamles primært fra dig selv eller fra din arbejdsgiver. Nogle gange modtager vi personoplysninger om dig fra andre, herunder samarbejdspartnere, leverandører eller producenter f.eks. om medvirkende eller rettighedshavere med henblik på betaling af royalties/honorarer mv. I nogle tilfælde indsamler vi oplysninger om dig fra tredjepartshjemmesider, f.eks. Google, LinkedIn eller Facebook.

3. Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne ovenfor er følgende:


Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne enten for at kunne indgå en kontrakt med os eller frivilligt (f.eks. nyhedsbreve). Når du skal indgå en kontrakt med os, er du forpligtet til at give os oplysningerne for, at vi kan opfylde kontrakten, holde løbende kontakt og fakturere for vores ydelser mv. Konsekvensen af ikke at give os oplysningerne vil være, at vi formentlig ikke kan indgå eller opfylde kontrakten eller, at vi har brug for at få oplyst en anden kontaktperson.

Du giver os frivilligt dine personoplysninger som led i borgerhenvendelser eller andre forespørgsler. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne er, at vi ikke kan besvare din henvendelse.

Fsva. markedsføring, herunder nyhedsbreve, er du ikke forpligtet til at give os dine personoplysninger. Konsekvensen vil dog være, at du ikke kan modtage markedsføring og nyhedsbreve fra os.

I visse tilfælde er du forpligtet i henhold til lovgivningen til at give os visse personoplysninger, herunder oplysninger i forbindelse med EU-udbudssager eller dit personnummer, hvis vi skal foretage indberetninger og indbetalinger til SKAT.

4. Videregivelse af personoplysninger og juridiske grundlag herfor5. Samtykke

I de tilfælde hvor vores indsamling, behandling og videregivelse er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du tilbagekalder samtykket, vil tilbagekaldelsen dog ikke påvirke indsamlingen, behandlingen og/eller videregivelsen forud for tilbagekaldelse af samtykket.

6. Overførsel af personoplysninger til databehandlere 

Vi benytter en række databehandlere, som behandler og/eller opbevarer personoplysningerne for os. Vores databehandlere er på nuværende tidspunkt:

  • IT-leverandører, herunder hosting-leverandører og IT-konsulenter


7. Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

Vi overfører på nuværende tidspunkt ikke personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS, men vi forbeholder os ret til at gøre det fremadrettet.

8. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, og så længe det er nødvendigt af hensyn til forældelsesregler for civil- og strafferetlige krav eller opfyldelse af lovkrav, f.eks. 5 år efter bogføringsloven.

For så vidt angår nyhedsbreve, sletter vi dine oplysninger 5 år efter samtykke er tilbagekaldt eller senest udnyttet.  

9. Dine rettigheder

Du har – med den gældende persondatalovgivnings begrænsninger - følgende rettigheder:

  • Retten til indsigt i personoplysninger
  • Retten til at få ændret ukorrekte oplysninger
  • Retten til at blive glemt
  • Retten til at få begrænset oplysninger
  • Retten til dataportabilitet (ved behandling baseret på samtykke eller kontrakt)
  • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne (ved behandling baseret på legitime interesser, eller når formålet er direkte markedsføring) (se nedenfor)
  • Retten til at trække samtykket tilbage.

 Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Ret til indsigelse – legitime interesser

Du har ret til - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er legitime interesser, som angivet ovenfor. TV 2 må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre TV 2 påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

Ret til indsigelse - markedsføring

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

                  


10. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, herunder hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte TV 2:

TV 2 DANMARK A/S
Rugaardsvej 25
5100 Odense C

Danmark

Telefonnr.: 89 88 12 12

E-mailadresse: kundeservice@tv2.dk

Drevet af Zendesk